Ziedojumi

Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība «Vigor» 2006. gada 4. septembrī ir piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss
(Latvijas Republikas Finanšu ministrijas lēmums Nr.168.).

Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas dibināta lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, biedrības darbībai nav komerciāls raksturs un tā ir vērsta uz sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanu.

Biedrībai piešķirtais sabiedriskā labuma organizācijas statuss palīdz tām personām un organizācijām, kas ziedo biedrībai, saņemt nodokļu atvieglojumus.

 

Nodokļu atvieglojumi

 

Privātpersonām, saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosacījumiem, par attaisnotiem izdevumiem, kas netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzskatāma summa, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodota budžeta iestādei vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ņemot vērā, ka minētie maksātāja attaisnotie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma, bet ne vairāk kā 600 euro.

 

Saskaņā ar “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma” nosacījumiem, nodokļa maksātājs, kas ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu), budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:

1) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

2) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;

3) samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

 

Ziedotāja tiesības

Katram ziedotājam ir tiesības:

Saņemt informāciju par saņēmējas organizācijas misiju, mērķiem, un uzdevumiem, kam tiek plānots izmantot ziedojumus, kā arī par šīs organizācijas spēju efektīvi izmantot saņemtos līdzekļus.

Pārliecināties par to, ka saņemtie līdzekļi tiek izmantoti ziedojumā paredzētiem mērķiem.

Saņemt ziņas par personām, kas pārstāv un vada ziedojuma saņēmēja organizāciju un sagaidīt no šīm personām godprātīgu ziedojuma izlietošanas kontroli.

Iepazīties ar organizācijas darbības atskaiti un finanšu pārskatu.
Saņemt atbilstošu publisku izteiktu atzinību.

Būt pārliecinātam, ka attiecībā uz saņemto ziedojumu izturas ar pienācīgu cieņu un ievēro konfidencialitāti, ņemot vērā normatīvo aktu prasības.
Sagaidīt, ka attiecības ar personām, kas pārstāv saņēmēja organizāciju, būs pilnībā godīgas un profesionālas.

Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt atklātas un izsmeļošas atbildes.

 

Jūs varat ziedot:

kancelejas preču, attīstošu un korekcijas nodarbību inventāra iegādei;
dažādas biroja un citas tehnikas iegādei gan biedrībai “Vigor”, gan konkrētam cilvēkam;
telpu aprīkojumam un iekārtošanai;
insultu pārcietušajām personām nepieciešamo medicīnas preču iegādei un procedūrām;
insultu pārcietušajām personām nepieciešamo dāvanu iegādei;
insultu pārcietušo personu un to radiniekiem veltītu kultūras un izglītības pasākumu organizēšanai.

 

Norēķinu konts ziedojumiem:

 

INSULTU PĀRCIETUŠO CILVĒKU UN VIŅU RADINIEKU
PSIHOLOĢISKĀ ATBALSTA BIEDRĪBA „VIGOR”
Reģ. Nr. 40008102195
AS «Swedbank»
LV54 HABA 0551015158108

 

Kontakti

 

Кuzņecova Marina, biedrības «Vigor» priekšsēdētāja.
Tālrunis: +371 2 6534543
E-pasta adrese: kuznecovamarinap@mail.ru

Boroduļina Каrina, uz biedrības “Vigor” bāzes izveidotās psiholoģiskās reabilitācijas programmas koordinators.

Tālrunis: +371 2 6403489
E-pasta adrese: kari_bo@inbox.lv